تحقیق و تصحیح الفصول المختارة

الفصول المختارة

شرح:

این کتاب در بخش‌های متعدد شامل موضوعات پیرامون شیعه، دفاعیه‏ ها، اثبات امامت و ولایت علی و اهل بیت(علیهم السلام) است. این کتاب بیشتر با شیوه مناظره تنظیم شده است.

این کتاب جزو مجموعۀ نشریاتی است که در کنگرۀ بزرگ شیخ مفید همراه با مجموعۀ مقالاتِ رسیده به این کنگره به شمارۀ 18 از «مصنفات الشیخ المفید» به همراهی دیگر اساتید با تحقیق استاد و از سوی دبیرخانه آن به چاپ رسیده است.