ترجمۀ رسم الخط مصحف

ترجمۀ رسم الخط مصحفشرح:

این کتاب ترجمۀ کتابی ارزشمندی است به نام «رسم المصحف» نوشته غانم قدوری الحمد که پژوهشی عمیق دربارۀ كتابت و تدوین قرآن است.

این پژوهش با هدف دریافت مدرك كارشناسی ارشد در رشتۀ لغت شناسی دانشكدۀ دارالعلوم دانشگاه قاهره انجام شده است.

نویسنده با استناد به منابع تاریخی و لغوی و تفسیری از مذاهب گوناگون اسلامی، تحولات واژه نگاری حروف و كلمات قرآن را از آغاز تا پایان قرن چهاردهم پی‏گیری نموده و عوامل آن را مورد بررسی قرار داده است.

او به این منظور نخست از خط و كتابت عربی و ارتباط آن با خط ‏های سامی سخن گفته است. سپس تاریخ كتابت و تدوین قرآن را به بحث گذاشته و ویژگی‏ های خط عثمانی و موضع علمای سلف نسبت به آن را بیان كرده است.

در این بخش از انواع علامت‏ها و صداهای خط عثمانی بحث شده و حروف نگاری ویژۀ آن معرفی گشته است.

در پایان ارتباط بین قرائت و خط بررسی شده و با ارائه عكس ‏هایی از ده‏ها نمونه نسخه ‏های مختلف قرآن به پایان رسیده‌ است.