نگارش تفسیر کوثر

نگارش تفسیر کوثر

تفسیر كوثر، یك تفسیر ترتیبى، علمی و اجتهادی از اول قرآن تا آخر آن است و با روش خاص و با توجه به نیازهاى روز نگاشته مى ‏شود و تا كنون ده جلد آن منتشر شده و پیش‌بینى مى‌‏شود كه به خواست خدا در دوازده جلد تمام شود.