پایان نامه‌ای درباره رویکرد تفسیر کوثر

مبانی و روش‌های تفسیری تفسیر کوثر

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

دانشکده علوم قرآنی تهران

سال انتشار: 1393

دانشجو و پژوهشگر: صبا صمدی راد

 

چکیده پایان نامه:

از جمله تفاسیر نوین که در راستای تبیین مقاصد آیات قرآن کریم انجام گرفته، تفسیر کوثر، اثر قرآن پژوه معاصر آیة اللّه یعقوب جعفری می‌باشد.

وی هدف از نگارش این تفسیر را با وجود تمام تفاسیر پرارزش دیگر، كشف و استخراج نکات فراوانی دانسته که قرآن انباشته از آن است وهمواره تعمق‌ها و نگرش‌های تازه طلب مى‏ كند.

در تفسیر کوثر، مبانی تفسیری همچون جواز تفسیر، پیوستگی آیات، وحیانی بودن قرآن، تحریف ناپذیری، حجیت ظواهر، نسخ واعجاز در قرآن پذیرفته شده است. در حوزه روش، آیة اللّه جعفری غالباً از روش قرآن به قرآن و روایی استفاده کرده است.

اگرچه ایشان در تفسیر خود از روش عقلی یا اجتهادی هم استفاده کرده‌اند واز گرایش کلامی، فقهی هم بهره برده است، ابتدا نظرات معتزله، اشاعره، اهل سنت و شیعه را بیان کرده سپس نظر خود را با دلیل بیان کرده است و به ندرت از گرایش عرفانی، اخلاقی وعلمی استفاده کرده است. در عرصه ی قواعد، بهره‌گیری ایشان در زمینه قواعد ادبی، توجه به سیاق، توجه به اسباب نزول و قرائت صحیح قابل توجه است.

کلید واژه: تفسیر قرآن، مبانی، روش، قواعد، تفسیرکوثر، آیة اللّه جعفری.