نظر استاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای در مورد استاد جعفری

نظر استاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای در مورد استاد جعفریاستاد میرزا حسین کریمی مراغه‌ای

شاعر و مدیحه سرای بزرگ معاصر مراغه

 

شاعر بزرگ معاصر مراغه درباره آیة اللّه جعفری افاضه شعر نمودند:

خدمت استاد شعر و سخنوری جناب آقای کریمی رسیدیم و یادی از حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری شد و از ارادت شاعر بزرگ معاصر به حضرت استاد سخن به میان آمد و به همین جهت از جناب آقای کریمی درخواست اظهار نظر کردیم که ایشان نیز شعر زیر را مرقوم فرمودند:

 

 

 

یاهو

 

سرو سبز بوستان است آیة اللّه جعفری   افتخار دوستان است آیة اللّه جعفری
با جنابش از طفولیت رفاقت داشتیم   دلنواز و مهربان است آیة اللّه جعفری
سال‌ها در هیئت ما او افاضه کرده است   جان نثار خاندان است آیةاللّه جعفری
حالیا در محضر معصومه بانوی حجاز   خادم آن آستان است آیةاللّه جعفری
شرح نون والقلم بر گنبد دانش عَلَم   صاحب نطق و بیان است آیةاللّه جعفری
صاحب تفسیر کوثر طبع او چون سلسبیل   شاعر شیرین زبان است آیةاللّه جعفری
ره ندارد آفت پیری به باغ عمر او   در طراوت نوجوان است آیةاللّه جعفری
کهکشان آسمان دانش و فضل و ادب   ماه نورافشان جان است آیةاللّه جعفری
نام یعقوب است اما در وجاهت یوسف است   دلنشین و دلستان است آیةاللّه جعفری
ای کریمی هرچه‌گویی در مقام وصف او  

صد برابر آن چنان است آیةاللّه جعفری

حسین کریمی مراغه‌ای