بلندگو در مسجد

بلندگو در مسجد

کمتر ار بیست سال داشتم که در مجالس و مساجد مراغه منبر‌ می‌رفتم و سخنران نسبتا معروفی شده بودم از جمله ماه رمضان و مناسبت‌های دیگر در مسجد آقا محمد تقی منبر‌ می‌رفتم. این مسجد موقعیت ممتازی در شهر داشت و جمعیت خوبی هم از نظر کمیت و هم از نظر کیفیت در آنجا حاضر‌ می‌شدند و این به سبب نفوذ معنوی پیشنماز مسجد یعنی مرحوم حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج میرسعادت موسوی بود که مردم را به آنجا‌ می‌کشانید.

به هر حال روزی قرار شد که برای مسجد بلندگویی تهیه شود، پولی جمع شد و دستگاهی از تهران خریداری و در مسجد نصب شد و این مایه خوشحالی ما بود که در سخنرانی‌ها و روضه خوانی‌ها ما را کمک‌ می‌کرد.

روزی در خدمت مرحوم آقای حاج میرسعادت به مدرسه مسجد جامع رفتیم. در آنجا شیخ محترم و متدینی به نام آقای شیخ حسین پیشنماز بود که امام جماعت مسجد انصاری بود. ایشان تا آقای حاج میرسعادت را دید، او را صدا زد و او به طرف شیخ رفت من هم در خدمت او بودم. شیخ گفت: شنیده ام برای مسجدتان صرنا خریده‌اید و او در پاسخ، اشاره‌ای به من کرد و گفت این بچه‌ها وادار کردند. شیخ گفت: چرا به حرف بچه‌ها گوش می‌دهی… بعدها در مسجد انصاری هم که مسجد شیخ بود، بلندگو نصب کردند و ما وقتی آنجا منبر‌ می‌رفتیم از بلندگو استفاده‌ می‌کردیم ولی خود شیخ که منبر‌ می‌رفت اجازه نمی‌داد که جلوش میکروفون بگذارند و‌ می‌گفت باید مردم صدای خود مرا بشنوند. خداوند رحمتش کند.