امتحان ششم ابتدایی در بناب

امتحان ششم ابتدایی در بناب

طلبه‌ها از خدمت سربازی معاف بودند و هر سال با معرفی حوزه علمیه هر شهری، به طلبه‌ها معافیت تحصیلی‌ می‌دادند. پس از جریان 15 خرداد، حکومت با حوزه‌ها کج افتاد و یکی از کارهایی که کرد این بود که به طلبه معافیت تحصیلی نداد، مگر اینکه مدرک ششم ابتدایی داشته باشند. در آن زمان من حدود 24 سال داشتم و چندین سال معافیت تحصیلی گرفته بودم و این بار باید مدرک ششم ابتدایی ارائه‌ می‌دادم که نداشتم یعنی اصلاً دبستان نرفته بودم که مدرک داشته باشم. به ناچار مجبور شدم در امتحان متفرقه شرکت کنم و چون در مراغه واعظ معروفی بودم، صلاح ندیدم که در مراغه امتحان بدهم؛  لذا در بناب ثبت نام کردم. زمان امتحان که رسید من نیم ساعت قبل در مدرسه‌ای در بناب که امتحان متفرقه در آنجا دائر‌ می‌شد حاضر شدم و روی یک صندلی که در راهرو بود نشستم. در این زمان مدیر آن مدرسه پیش من آمد و در حالی که یک شماره از مجله مکتب اسلام دستش بود، با لحنی تحقیر آمیز گفت: ببین روحانیونی هستند که در قم چنین مجله خوبی منتشر می‌کنند و تو تازه ‌ می‌خواهی امتحان ششم ابتدایی بدهی!

اتفاقاً در همان شماره که در دست مدیر بود، مقاله‌ای از من چاپ شده بود. خواستم بگویم که من هم در آن مقاله دارم، جلو خودم را گرفتم و چیزی نگفتم؛ چون فکر کردم اگر بگویم، مجله مکتب اسلام از چشمش می‌افتد و ارزش آن پایین‌ می‌آید.