سوره‌های آل حامیم

سوره‌های آل حامیم

هفت سوره از سوره‌های قرآن با (حم) شروع‌ می‌شود و عبارتند از غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف که به اینها حوامیم و یا آل حامیم گفته‌ می‌شود. نام آل‌حامیم علاوه بر روایات در اشعار شاعران قدیمی هم آمده است، از جمله در شعر کمیت اسدی از شعرای معروف قرن دوم که در خطاب به اهل بیت پیامبر‌ می‌گوید:

وجدنا لکم فی آل حامیم آیة              تأولها منا تقی و معرب

یعنی برای شما در سوره‌های آل حامیم آیه‌ای یافتیم که از ما شیعیان چه آنها که تقیّه می‌کنند و چه آنها که عقیده خود را آشکار میکنند آن را تأویل کرده اند.

منظور کمیت از آن آیه، آیه 23 سوره شوری است که به آن آیه مودّت ذی القربی گفته می‌شود: قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی.