سعید نفیسی و قلعه (هناک)

سعید نفیسی و قلعه (هناک)

در محضر آیةالله شبیری زنجانی صحبت از ترجمه متون عربی به فارسی بود، ایشان گفتند: باید کسی اقدام به این کار کند که واقعا در ادبیات عربی کار کرده باشد و گرنه ممکن است اشتباهات بزرگی از او سربزند. ایشان مثال‌ می‌زد: عبارت «وجاؤا الی قلعة هناک» را که در تاریخ طبری است، آقای سعید نفیسی در جایی آن را نقل و چنین ترجمه کرده: و به سوی قلعه هناک آمدند گویا که هناک نام آن قلعه بوده، در حالی که یک طلبه مبتدی صرف و نحو خوان‌ می‌داند که (هناک) اسم اشاره است و ترجمه درست چنین است: و به سوی قلعه‌ای که آنجا بود آمدند.