تمثّل فرشتگان بر افرادى ويژه

تمثّل فرشتگان بر افرادى ويژه

طبق آموزه‌های قرآنی، فرشتگان گاهى به شكل يك انسان ديده مى‏شوند و با افراد خاصى صحبت مى‏كنند. اين حالت، تمثّل ناميده مى‏شود.  البته چنين نيست كه فرشته به صورت ماده و جسم نزد آن شخص حاضر شود، چون فرشته يك موجود مجرد است، بلكه منظور از تمثّل اين است كه در حسّ و ادراك شخص تصرفى مى‏شود و فرشته در ظرف ادراك او ظهور  و بروز پيدا مى‏كند. البته از قدرت خدا بعيد نيست كه يك موجود مجرد را لباس ماده بپوشاند و ماهيّت آن را عوض كند، همان‏گونه كه هاروت و ماروت را كه دو فرشته بودند به صورت دو انسان درآورد. اين كار مانند تبديل انرژى به ماده است.

در قرآن كريم آيات متعددى وجود دارد كه از تمثّل فرشته براى بشر حكايت مى‏كند. در اين آيات از انجام گفتگوى رو در رو ميان بشر و فرشته خبر داده شده است و نوعا آن شخص نمى‏دانسته كه طرف مقابل او فرشته است.

يكى از آن موارد، داستان فرشتگانى است كه به صورت ناشناس مهمان حضرت ابراهيم شدند و آن حضرت از آنها ترسيد و آنها خود را معرفى كردند و مژده تولد اسحاق را به او و همسرش دادند. (هود/69 ـ 71)

مورد ديگر، داستان فرشتگانى است كه به شكل انسان‏ هاى زيبا وارد بر لوط شدند و قوم او در آنها طمع كردند و لوط  بسيار ناراحت شد تا اينكه فرشتگان به لوط گفتند: اى لوط ما فرستادگان پروردگار تو هستيم، دست آنها به ما  نمى‏رسد. (هود/81)

يكى ديگر از آن موارد، تمثّل جبرئيل بر مريم مادر عيسى است كه به صورت يك انسان با او روبرو شد و مريم از او ترسيد و او گفت: من آمده‏ام پسرى پاك به تو هديه بدهم. (مريم/17)

توجه كنيم كه واژه «تمثّل» در قرآن كريم فقط در داستان مريم به كار رفته ولى موارد ديگر هم از همين نوع است هرچند كه به تمثّل تصريح نشده است.