شعر “عشق حسین” از استاد یعقوب جعفری

عشق حسین

تا سر بر آستانه عشقت نهاده ‏ام مهر تمام خلق من از دست داده ‏ام
تا چشم باز كرده ‏ام عشق تو دیده ‏ام عمرى است مست وسرخوش این جام و باده‏ ام
بگذاشت مادرم به لبم ذكر یا حسین با نام تو زبان به تكلّم گشاده‏ ام
جاریست همچو خون به رگم عشق پاك تو این افتخار بس كه به عشق تو زاده ‏ام
با یاد و نام و عشق تو طى شد جوانیم اینك بگیر دست من از پا فتاده‏ ام
تا هست جعفرى ندهد دل به غیر تو اینست در كشاكش دوران اراده‏ ام

8 محرم 1412 قریه پالچقلو