شعر “موج دریا” از استاد یعقوب جعفری

موج دریا

زین موج كه از دریا با لطف و صفا خیزد صد نغمه داوودى صد پرده نوا خیزد
اى موج طرب‏انگیز اینگونه كه مى‏جوشى ترسم كه دل عاشق از شوق زجا خیزد
 از عشق كه مى‏نالى از درد كه مى‏گریى این جوش وخروش ازتو پیوسته چرا خیزد
 آن سوى افق ‏ها چیست پیغام كه آوردى بر گوى كه از ما هم شاید كه صدا خیزد
 این سان كه سرت كوبى بر سینه ساحل ها دیوانه شوى آخر ترسم كه بلا خیزد
 سرگشته و حیرانى همچون دل زار من فریاد دل منهم تا عرش خدا خیزد

تیر ماه 1370 كنار دریاى مازندران