شعر “تا به كجا مى‏كشانیم؟” از استاد یعقوب جعفری

تا به كجا مى‏كشانیم؟

پایان گرفت شور و نشاط جوانیم طى شد به آه و ناله همه زندگانیم
اكنون‏كه خسته جان و برآشفته از غمم اى دل بگوى تا به كجا مى‏كشانیم؟
آخر بنا نبود كه با عشق و عاشقى این سان مرا به خاك مذلت نشانیم
از سركشى و غفلت و بى بند و باریت از پرده شد برون همه راز نهانیم
پشتم خمیده بس كه بلا دیده‏ ام زتو اكنون ببین شكستگى و ناتوانیم

تابستان 1381 مراغه