شعر “مرثیه ای برای دل” از استاد یعقوب جعفری

مرثيه ‏اى براى دل

اين غرش توپ و تانك و مسلسل نيست

اين غريو مستانه اكوان ديو از ستيغ كوه دنا نيست

اين غلغله كودكان رها شده در حياط مدرسه نيست

اين صداى پتك آهنگران بر فولاد نيست

اين صداى تيشه فرهاد بر بيستون نيست

اين هق هق گريه‏ هاى يك مرد است

كه غارت باغ جوانى را مرثيه مى‏خواند

پژواك آرزوهاى به دل مانده

3/2/1382 قم