شعر “با تو و در تو” از استاد یعقوب جعفری

با تو و در تو

كاش آن روز كه به مدرسه مى‏ رفتم

و با دفتر و كتاب و قلم چانه مى ‏زدم

و به احترام معلم به پا مى ‏خاستم

و ادب را از بى ادبان مى ‏آموختم

و حكمت را چون گم شده‏اى مى‏ جستم

و كتاب را بهترين رفيق خود مى‏ دانستم

و رسالت قلم را پاس مى‏ داشتم

آرى به جاى اين همه بيهودگى‏ ها

چون كلمه در كتاب حسن تو جا مى‏ گرفتم

و با تو و در تو جلد مى‏ شدم

2/11/1374 مراغه