شعر “بهار بی باران” از استاد یعقوب جعفری

بهار بى باران

اينك بهار رفت

و چه خوب

بهار بى سبزه

بهار بى فروغ

بهار بى اميد

بهار بى باران

آرى بهار رفت

بهار عمر خود را مى ‏گويم

و اينك پاييز

تا ببينيم همت زرد پاييز را

2/11/1376 مراغه