شعر “ايواى اين منم” از استاد یعقوب جعفری

ايواى اين منم

افتاده در كناره ايوان

مغموم و بى پناه

رهگذران را ببين چه بى تفاوت از او مى‏ گذرند

و فرياد خاموش او را نمى ‏شوند

اگر گوش هوش داشتند

صد فرياد از اين غريبه تنها مى‏ نيوشيدند

آه اين تن رنجو را دريابيد

اين مسافر غريب و بيكس را

اين رها شده در كوير تنهايى را

چه تنها

چه بيكس

ايواى اين منم

2/11/1374 مراغه