شعر “هفتاد” از استاد یعقوب جعفری

هفتاد

چه راز و رمزی دارد

عدد هفتاد

و چه با شکوه است

هفتاد سالگی

آغازی بر پایان بیهودگی ها

شروع فصلی تازه

فصل رویش در خزان

فصل تولدی دیگر

فصل درهم ریختن رابطه‌ها و ضابطه ها

فصل احساس نزدیکی به خدا

فصل تلاقی فنا و بقا

فصلی برای تمام فصول

5/7/1395 قم