لوح خادم برتر قرآنی کشور در نهمین نمایشگاه قرآن کریم – تهران 1380

لوح خادم برتر قرآنی کشور

در نهمین نمایشگاه قرآن کریم – تهران 1380

لوح خادم برتر قرآنی کشور