لوح یادبود به مناسبت پنجاه و پنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام 1391

لوح یادبود به مناسبت پنجاه و پنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام 1391

لوح یادبود به مناسبت پنجاه وپنجمین سال انتشار مجله مکتب اسلام 1391