لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه 1389

لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه 1389

لوح تقدیر همایش تجلیل از خادمان قرآن شهرستان مراغه 1389