استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال 1354

استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال 1354

استاد یعقوب جعفری در میان شاگردان در سال 1354