عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری – اسفند 1395

عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری

بعد از دوره بهبودی پس از عمل جراحی قلب در منزل ایشان، اسفند 1395

عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری

عیادت آیةالله العظمی سبحانی از استاد جعفری