استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن

استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن

استاد جعفری در جلسه شورای عالی نظارت بر چاپ قرآن سازمان دارالقرآن