نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری

نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفرینمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری

نمونه‌ای از دستخط مبارک حضرت آیة اللّه یعقوب جعفری