کتاب بینش تاریخی نهج البلاغه

بینش تاریخی نهج البلاغه بینش تاریخی نهج البلاغه

شرح:

در این کتاب با مددخواهی از روح بزرگ امیرالمؤمنین(ع) از گسترة معارف نهج البلاغه بهره‌جویی شده که شامل چهار بخش است.

در بخش اول به کلیاتی از تاریخ و در بخش دوم به بیان عوامل زمینه ساز در ساختارهای تاریخی پرداخته و در بخش سوم کارهای خدا در تاریخ را بیان نموده و در بخش چهارم نیز انگیزه‌های تحولات تاریخی را ذکر می‌کند.