کتاب آشنایی با زندگی پیشوایان

کتاب آشنایی با زندگی پیشوایان

شرح:

آشنایی با زندگی پیشوایان اسلام، به خصوص آن بخش از مواردی که شامل ویژگی‌های اخلاقی آنان است و مربوط به ساختار فکری و رفتاری پیروان ولایت و دوستداران اهل‏بیت(ع) است، در راه استیلای اهداف بلند شیعی از ضرورت‌های مهم است.

به طوری که بررسی این خصائص ائمه در طول تاریخ پرفراز و نشیب اسلام هر چند تلخ و شیرین، در جهت خودسازی و تثبیت مبانی اخلاقی، فکری و اعتقادی شیعه شایان توجه بوده و آگاهی از رفتار و سخنان گهربار و ارزشمند این معصومین بسیار سودمند و آموزنده است. این کتاب به زندگی هر یک از چهارده معصوم می‌پردازد و مخاطب آن نوجوانان و جوانان هستند.