کتاب حجاب و عفاف و امنیت در خانواده (تفسیر سورۀ نور)

کتاب حجاب و عفاف و امنیت در خانواده (تفسیر سورۀ نور)

شرح:

یكى از برنامه‏ هایى كه اسلام براى امنیت خانواده ‏ها و جلوگیرى از فساد و بى‏بندبارى به آن تأكید دارد، مسئله عفاف و حجاب است كه به وسیلۀ آن محیط امن و آرامى براى جوانان فراهم مى‏ شود و سلامت و امنیت خانواده‏ ها تأمین مى‏گردد و این، هم در تحكیم پایه‏ هاى خانواده تأثیر فراوانى دارد و هم سبب مى ‏شود كه جوانان به هرزگى نیفتند و نیروى خود را در پیشرفت مادى و معنوى به كار بندند.

مسئلۀ حجاب و عفاف به سبب آثار و بركات فراوانى كه دارد، شدیداً مورد توجه اسلام است و در قرآن كریم و روایات معصومین(ع) به تفصیل به آن پرداخته شده است.

یكى از سوره هاى فاخر قرآن، سوره نور است كه این موضوع حضور گسترده‌ای در آن دارد. در این سوره دربارۀ جزئیات مسئله و احكام ویژه‌ای كه عفت عمومى را تأمین مى‌کند،مطالب روشنگرانه‌ای آمده است.

البته موضوعات دیگرى هم در این سوره وجود دارد كه از جمله آنهاست: آیۀ نور و آیاتى در بیان نشانه هاى قدرت پروردگار و ذكر مَثَل‏هایى براى كافران و موضوعات دیگر. ولى هدف كلى و عمدۀ سوره، همان موضوع عفاف و حجاب است.

كتاب حاضر، تفسیر این سورۀ مباركه است و در آن به طور مشروح به مسئله حجاب و عفاف پرداخته شده وعلاوه بر شرح و توضیح آیات این سوره، از سوره ‏هاى دیگر هم شاهد آورده شده و نیز از كلام عطرآگین حضرات معصومین(ع) هم به صورت گسترده استفاده شده است.