کتاب آیات بینات

کتاب آیات بینات

شرح:

با نزول قرآن کریم، سفره‏ اى از آسمان در زمین گسترده شده كه بشر را در طول نسل ها و قرن ها به میهمانى فرامى‏ خواند و مائده‏ هاى خود را در اختیار همگان مى‏ گذارد.

به ‏گونه‏ اى كه انسان در هر عصرى مى ‏تواند به اندازۀ گنجایش استعداد و سعۀوجودى خود از این خوان پرخیر و بركت تغذیه كند و بهره‏ گیرد. براى استفاده از این خوان نعمت، باید انسان خود را سر سپردۀ قرآن كند و با تدبر در آیات آن، توفیق دریافت معارف بلند قرآنى را به دست آورد و وارد فضاى عطر آگین و سرشار از معنویت قرآن شود.

یکی از این مجموعه‌های ارزشمند که انسان را به عمق مفاهیم قرآنی سوق می‌دهد، کتاب پربار «آیات بینات» است که مشتمل بر تفسیر حدود 130 آیه است.

این تفسیر نه تفسیر ترتیبى است و نه تفسیر موضوعى، بلكه یک تفسیر گزینشى است كه آیات گوناگونى از مجموع آیات قرآنى انتخاب و با شیوۀ خاصى تفسیر شده است.

در گزینش آیات، معیارهاى خاصى در نظر نبوده و فقط بر اساس سلیقۀ نویسنده گزینش شده است و در عین حال، آیات انتخابى به چند گروه تقسیم و هر گروهى زیر مجموعۀ یک موضوع قرار داده شده است.

لازم به یادآورى است كه در تفسیر برخى از این آیات، از دو اثر (تفسیر کوثر) و (تفسیر آیات مشکل) از همین نویسنده استفاده شده و البته با تغییرات كم یا زیادى همراه بوده است.